Hallitusammattilaiset yritysten johdossa – miksi johdon kokouksissa on ulkopuolisia?

asiantuntija

Kun puhutaan hallitusammattilaisista, tarkoitetaan henkilöitä, jotka tuovat yhden tai useamman yrityksen tai järjestön hallitustyöhön ulkopuolista kokemusta ja näkemystä. Hallitusammattilaisten työnkuva rakentuu erilaisista konsultointitehtävistä ja kohdistuu nimenomaan ammattilaisen vahvimpaan osaamisalueeseen. 

Kokemusta hallitusammattilaisille on karttunut yritysjohtajana toimimisesta tai muulta johdon osa-alueelta, kuten kansainvälistymisestä, markkinoinnista tai taloushallinnasta. Vuonna 2021 erityisen kysytty osaamisalue on ollut kriisinhallintakyky. Aiemmin listan kärkeen nousi digitaalinen osaaminen, mutta nykyään digitaidot nähdään tavallisena osana liiketoimintaosaamista.

Hallitusammattilainen voi olla jo päivätyöstään eläköitynyt osaaja tai tehdä edelleen aktiivisesti päätyötään eri yritysten hallitusasioiden hoitamisen lomassa. Riippumatta siitä, onko työ koko- vai osa-aikaista, hallitusammattilaisen tehtävä on yritysten hallituksissa täydentää muiden jäsenten osaamista ja tuoda tieto-taitoa, jonka hankkimiseen menisi muuten useita työvuosia. 

Syitä yritysten ulkopuolelta tulevien hallitusammattilaisten käyttöön

Vaikka hallitusammattilainen voi itse tarjota yrityksille aikaansa ja osaamistaan, tavallisempaa on, että organisaatio kutsuu hallitusammattilaisen osallistumaan kokouksiinsa. Henkilö valitaan yhtiön hallituksen toiveiden mukaan meneillään olevan strategisen ja taloudellisen tilanteen huomioiden. Salassapitovelvollisuudet katsotaan tarpeeksi pitäviksi, jotta tarve ulkopuoliselle avulla voidaan tunnustaa ja paikalle hankkia hommaan pätevin henkilö. 

Yritysten hallintotehtävät kehittyvät, monipuolistuvat ja erikoistuvat, ja muuttuvat jatkuvasti entistä vaativimmiksi. Hallitusten tuttavapiirin kutsuminen johtokuntiin ei enää riitä viemään yrityksiä kovassa kilpailussa, vaan katse on käännetty alansa asiantuntijoihin. Asiantuntijoiden, joiden tehtävä on tukea yrityksen kasvusuunnitelmia, mutta oltava myös valmis tunnistamaan ja jakamaan hallituksen kanssa projektiin liittyvät riskit. Hallitusammattilaiset ovat eräänlaisia totuudentorvia, joilla on valtaa vaikuttaa mielipiteisiin, muttei tehdä itse päätöksiä.

Apua kaivataan kipeästi liikeyritysten ja eri alojen järjestöjen lisäksi taloyhtiöiden hallituksiin. Talkoovoimat ehtyvät ja on kaikkien edun mukaista, että kokouksiin osallistuu voimassaolevan lainsäädännön tuntevia, aktiivisia ammattilaisia. Kiinteistöyhtiöiden tapauksessa mukaan voidaan kutsua kiinteistön korjaukseen perehtyneitä neuvonantajia tai rakennusten ylläpitoon vaikuttavia hankintoja valvovia henkilöitä. 

Millaiset yritykset käyttävät hallitusammattilaisia?

Hallitusammattilainen voi työskennellä missä tahansa yrityksessä tai organisaatiossa, ja joskus haku suunnataan Suomen rajojen sisäpuolelta kansainvälisille markkinoille. Suorahakujen lisäksi asiantuntijat voivat löytyä yritysten omien verkostojen kautta. 

Hallitusammattilaisen rooli vaihtelee suuresti sen mukaan, minkälainen yritys on kyseessä:

  • Startupit: Rahoitus- ja resurssivajeet ovat yleisiä ja toiminta keskittyy operatiiviseen puoleen. Hallitusammattilaiset auttavat toiminnan vakiinnuttamisessa ja budjetista huolehtimisessa. 
  • Perheyhtiöt: Perheyhtiöissä tapahtuu sukupolven vaihdos tavallisesti 25–30 vuodessa. Perinteet ja yrityksen omistajien arvot ovat vahvasti mukana strategian suunnittelussa, ja toimintatapoja usein päivitettävä nykyaikaan. Hallitusammattilaiset tukevat perheyrittäjiä siirtymävaiheissa, talousasioissa, digitalisaatiossa ja markkinoinnissa. Heidän näkemystään voi myös hyödyntää ennusteiden tekemisessä ja rakentaa sitä kautta pitkän tähtäimen toimintasuunnitelmaa. 
  • Pääomasijoittajien hallitsemat yhtiöt: Tämä yhtiömalli on usein kansainvälistymässä nopeasti, kun hallitusammattilaisia pyydetään apuun. Tehtävät ja tavoitteet kohdistuvat fuusioihin, yrityskauppoihin ja liiketoiminnan kasvun maksimoimiseen. Riskit ovat suuria ja painopiste yrityksen arvon kasvattamisessa. 
  • Pörssiyhtiöt: Pörssiyhtiöissä hallitusammattilaiset toimivat johdon tukema raportoinnissa ja yrityksen strategian hiomisesta. Henkilöstöhallintaan ja päivittäisiin operaatioihin liittyvät asiat ovat kaukana ja huomion keskipisteenä ovat suuret linjat. Pörssiyhtiöt ovat myös niitä organisaatioita, jotka tarvitsevat tehokkaita kriisinhallintataitoja kipeimmin. Mitä tunnetumpi yritys on, sitä valmistuneempi sen tulee olla tilanteeseen kuin tilanteeseen – oli kyseessä sitten maailmanlaajuinen palvelukatko tai yrityksen keulahahmojen töppäilyt.

Hallitusammattilaisten työ ei kuitenkaan vastaa hyvän samarialaisen toimenkuvaa, vaikka tavoitteena onkin tehdä kaikki mahdollinen yritysjohdon auttamiseksi. Hallitusammattilaiset saavat tulosta yritysten kokouspalkkioista ja päivät voivat venyä pitkiksi. Hallitusammattilaisilta edellytetään kurinalaisuutta ja laadukasta työtä, ja työstä maksetaan rahallinen, tuloverotukseen menevä korvaus. 

Minkä tahansa hallituksen kokoonpano kaipaa säännöllistä päivittämistä

Hallitusammattilaisen työ on usein kausiluonteista ja projektikohtaista, vaikka hallituskokoonpano olisikin hyvä tarkistaa vuosittain. Erityisen tärkeäksi hallitusammattilaisten rooli nousee, kun organisaatiossa on meneillään isompi rakenne- tai strategiamuutos. 

Jotta hallitusammattilainen voi onnistua työssään mahdollisimman hyvin, kannatta asiantuntija perehdyttää perusteellisesti neuvottavan organisaation liiketoimintaan, prosesseihin, talouteen ja henkilökuntaan. Rakentava ja luottava ilmapiiri tekee yhteistyöstä antoisaa ja helpottaa asetettujen tavoitteiden saavuttamista.