Hallitusammattilaiset: Tärkeä tuki organisaatioiden menestykselle

Yritysmaailma on täynnä haasteita, joita johtohenkilöstön on kohdattava päivittäin. Kilpailu on kovaa, ja liiketoimintaympäristö muuttuu jatkuvasti. Tässä taistelussa menestyksekkäänä pysyminen vaatii huippuosaamista ja strategista ajattelua. Esiin astuvat hallitusammattilaiset, ammattikunta, joka on noussut yhä tärkeämpään rooliin yritysten ja organisaatioiden menestyksen takaajina.

Kuka on hallitusammattilainen?

Hallitusammattilaiset ovat kokeneita johtajia, jotka tuovat oman arvokkaan panoksensa erilaisten organisaatioiden hallitustyöskentelyyn. Heidän taustansa vaihtelevat, mutta usein heillä on vankka kokemus yritysten ja organisaatioiden ylimmässä johdossa toimimisesta. Kokemus tekee heistä arvokkaita neuvonantajia, jotka voivat auttaa organisaation johtoa navigoimaan monimutkaisessa liiketoimintamaailmassa.

Erityisosaaminen ratkaisee

Hallitusammattilaiset erikoistuvat usein tietyille osaamisalueille. Digitaalisen aikakauden myötä etenkin kyberturvallisuudesta on tullut yksi liiketoiminnan kriittisimmistä osa-alueista. Turvallisimmatkin nettikasinot, ja muut organisaatiot kaikilla tasoilla ovat alttiina erilaisille tietoturvauhille, ja tietovuodot tai verkkohyökkäykset voivat aiheuttaa vakavia vahinkoja maineelle, taloudelle ja asiakassuhteille. Tässä kyberturvallisuuden hallitusammattilaiset tulevat mukaan kuvaan.

Kyberturvallisuuden hallitusammattilaisilla on syvällinen ymmärrys digitaalisten uhkien monimuotoisuudesta ja miten niitä voidaan torjua. He seuraavat jatkuvasti alan kehitystä ja ovat perillä uusimmista tietoturvauhkista ja -tekniikoista. Tämä tarkoittaa, että he voivat auttaa organisaatioita suojelemaan itseään erilaisilta kyberhyökkäyksiltä.

Hallitusammattilaiset, jotka erikoistuvat riskienhallintaan, auttavat puolestaan organisaatioita tunnistamaan ja hallitsemaan riskejä tehokkaasti. Tehtävät voivat liittyä sekä kyberturvallisuuteen että laajemmin organisaation toimintaan. He auttavat organisaatiota kehittämään strategioita, joilla minimoidaan riskejä ja varmistetaan liiketoiminnan jatkuvuus.

Myös taloushallitusammattilaiset ovat erityisen arvokkaita yrityksille, jotka pyrkivät kasvamaan ja menestymään taloudellisesti haastavassa ympäristössä. Heillä on syvällinen ymmärrys rahoituksesta, budjetoinnista, investoinneista ja talousstrategiasta. He voivat auttaa organisaatiota tekemään viisaita päätöksiä, jotka tukevat taloudellista vahvuutta.

Neuvonantajina hallituksessa

Hallituskokoukset ovat organisaation päätöksenteon keskeisiä foorumeita, joissa strategiset suunnitelmat, päätökset ja tulevaisuuden linjaukset tehdään. Hallitusammattilaiset tuovat prosessiin arvokasta asiantuntemusta ja kokemusta. Vaikka heillä ei ole äänioikeutta päätöksenteossa, heidän läsnäolonsa ja vaikutuksensa ovat merkittäviä.

Hallitusammattilaisilla on taito esittää kriittisiä ja analyyttisiä kysymyksiä, jotka voivat auttaa organisaatiota tarkastelemaan päätöksiä monesta eri näkökulmasta. Heidän laaja kokemuksensa eri liiketoiminta-alueilta voi auttaa paljastamaan näkökulmia, joita organisaation sisäinen johto ei ehkä ole harkinnut. Työ lisää päätöksenteon tarkkuutta ja luotettavuutta.

Hallitusammattilaiset ovat usein strategisen ajattelun mestareita. He kykenevät näkemään laajempia kuvioita ja ennakoimaan tulevia haasteita ja mahdollisuuksia. Strateginen näkemys auttaa organisaatiota tekemään päätöksiä, jotka eivät ainoastaan ratkaise nykyisiä ongelmia, vaan myös vievät organisaatiota eteenpäin pitkällä aikavälillä.

Hallitusammattilaiset toimivat usein tiedonlähteinä ja konsultteina hallitukselle. Heidän erityisosaamisensa avulla he voivat tarjota faktapohjaista tietoa päätöksenteon tueksi. Hallitus pystyy näin tekemään informoituja päätöksiä, jotka perustuvat vahvaan analyysiin ja ammattimaiseen näkemykseen.

Kokouspalkkio: Korvaus arvokkaasta ajasta

Hallitusammattilaiset on ammattikunta, joka voi tehdä suuren eron organisaation menestyksen ja kilpailukyvyn kannalta. Vaikka hallitusammattilaiset ovat neuvonantajia, joilla ei ole äänioikeutta päätöksenteossa, heidän työnsä on kuitenkin merkittävää ja vaativaa. Kokouspalkkio on tapa tunnustaa heidän arvokasta panostaan ja motivoida heitä jatkamaan ammatillista kehitystään.

Hallitusammattilaiset tuovat mukanaan laajan ja syvällisen kokemuksen sekä erikoisosaamisen, joka auttaa organisaatioita menestymään ja selviämään haasteista. Heidän roolinsa ei rajoitu pelkästään hallituskokouksiin, vaan he voivat myös tarjota arvokkaita neuvoja ja ohjausta organisaation johdolle muulloinkin. Kokouspalkkio on tapa tunnustaa heidän aikansa, asiantuntemuksensa ja sitoutumisensa.

Käytännön esimerkki hallitusammattilaisten kokouspalkkioista 

Kuvitellaan, että suuri kansainvälinen teknologiayritys nimeltään ”Tech Innovations Inc.” toimii monimutkaisella ja kilpaillulla alalla. Yrityksen hallituksessa on viisi jäsentä, joista kolme ovat yrityksen sisäisiä johtajia ja kaksi ovat ulkopuolisia hallitusammattilaisia, jotka ovat erikoistuneet kyberturvallisuuteen ja riskienhallintaan.

Hallituksen kokous pidetään neljä kertaa vuodessa, ja jokainen kokous kestää yhden päivän. Ulkopuoliset hallitusammattilaiset osallistuvat näihin kokouksiin neuvonantajina. Heidän tehtävänsä on arvioida yrityksen tietoturvaa, riskienhallintaa ja antaa strategisia suosituksia näillä aloilla.

Koska ulkopuoliset hallitusammattilaiset tuovat mukanaan arvokasta asiantuntemusta ja kokemusta, heille maksetaan kokouspalkkio jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon he osallistuvat. Palkkio heijastaa heidän erityisosaamistaan ja sitoutumistaan yrityksen menestykseen.

Esimerkiksi:

 • Kunkin hallituksen kokouksen kokouspalkkio voi olla 5 000 euroa päivältä.
 • Jos Tech Innovations Inc. pitää neljä kokousta vuodessa, niin kummallekin ulkopuoliselle hallitusammattilaiselle maksetaan 20 000 euroa vuodessa (4 kokousta x 5 000 euroa).
 • Palkkio kattaa heidän aikansa, valmistelutyönsä ja osaamisensa jakamisen kokouksissa.

Kokouspalkkio ei ole pelkästään rahallinen korvaus, vaan se toimii myös motivaation lähteenä hallitusammattilaisille. Se osoittaa, että heidän panoksensa tunnustetaan ja arvostetaan. Lisäksi palkkio motivoi heitä jatkamaan ammatillista kehitystään ja pysymään ajan tasalla alan uusimmista trendeistä ja haasteista.

Kokouspalkkio voi myös toimia kannustimena hallitusammattilaisille jakaa omaa osaamistaan ja kokemustaan laajemmin organisaation sisällä. He voivat tarjota koulutusta ja ohjausta organisaation henkilöstölle, mikä voi parantaa organisaation kokonaissuorituskykyä ja kilpailukykyä.

Directors’ Institute Finland – hallitusammattilaisten yhdistys DIF edistää hyviä hallituskäytäntöjä ja ennustaa tulevaa

Hallitusammattilaiset ovat ammattikunta, jotka oman johtokokemuksensa perusteella auttavat eri organisaatioiden ja yritysten johtohenkilökuntaa paikkaamaan heidän osaamisalueissaan olevia puutteita. Kokeneet hallitusammattilaiset erikoistuvat esimerkiksi kyberturvallisuuteen, riskienhallintaan, talousasioihin ja markkinointiin, ja tukevat yritysjohtoa hallituskokouksissa. Konsulteilla ei ole äänioikeutta, mutta heidän sanallaan on erityinen painoarvo. Sen sijaan se saavat ajastaan kokouspalkkion.

Rekrytointi tapahtuu usein yritysten hallitusten verkostoista tai suorahakuna koti- ja ulkomailta, jos hallitusammattilainen halutaan mukaan nimenomaan jonkin erikoisalan takia. Vaikka hallitusammattilaiset toimivat itsenäisinä neuvonantajina, on heillä yhteinen järjestö Hallitusammattilaiset ry – Directors’ Institute of Finland (DIF). Yhdistys ei tavoittele toiminnallaan voittoa, vaan pyrkii edistämään hyviä hallintotapoja riippumatta siitä, millä alalla hallitusammattilaisten konsultoima yritys toimii. 

Vastauksia hallitustyöskentelyn kysymyksiin vuodesta 2001

Suomalaisten hallitusammattilaisten etuja aava DIF-järjestö on perustettu vuonna 2001 ja siihen kuuluu yli 750 jäsentä. Suuri osa yhdistyksen hallitusammattilaisista työskentelee pörssiyhtiöiden hallituksissa, mutta myös taloyhtiöistä, startupeista, perheyrityksestä ja pääomasijoittajien hallitsemista yhtiöistä löytyy ahkeria hallitusammattilaisia – joko täyspäiväisesti tai osa-aikaisesti.

Hallitusammattilaisuus ei kuitenkaan ole suomalainen keksintö, vaan DIF toimii osana eurooppalaista kattojärjestö The European Confederation of Directors’ Associationsia (ecoDa). Sekä Suomen että Euroopan osaston tavoitteet ovat kuitenkin samat eli huolehtia, että organisaatioiden hallintojärjestelmiä johdetaan ja valvotaan yrityksen ja sidosryhmien edut huomioon ottavalla tavalla. 

Hyvän hallintotavan periaatteet ovat universaaleja

Riippumatta siitä, millainen yritys tai organisaatio on kyseessä, tulee sen noudattaa hyviä hallintotapoja. Edes hallitusammattilaisen erikoisosaamisen ei tulisi mennä hyvien hallitustapojen valvonnan ja edistämisen edelle. 

Laadukas hallitustyö edellyttää aikatauluissa pysymistä, tarkkoja raportteja ja luottamuksellista työskentelyilmapiiriä. Vaikeistakin asioista on pystyttävä puhumaan avoimesti ja päreitä polttamatta. 

Hyvään hallintotapaan kuuluvat:

 • Yrityksenomistajien oikeuksien suojelu
 • Yrityksenomistajien tasapuolinen kohteleminen
 • Tietojen oikea-aikainen ja tarkka raportointi
 • Hallituskokouksen ohjaus- ja osallistumaan rohkaisu
 • Tilivelvollisuus

Hallitusammattilaiset eivät ole mitään tuomareita, järjestysmiehiä tai poliiseja, mutta asiantuntijan asemassaan he voivat edistää hyviä hallintotapoja ja ohjata yritysjohtoa parempien käytäntöjen suuntaan. Hyvä hallitustyöskentely vaatii ajatustyötä, aikaa ja asennetta, mutta myös epävakautta on siedettävä.

Arvokas, mutta usein ihmisiltä unohtuva ohje koskee jälkiviisautta ja kipeitä ”minähän sanoin” -letkauksia. Hallituskokouksissa päätökset tehdään aina kulloisellakin hetkellä tarjolla olevalla tiedolla, ja vikaan menneiden päätösten märehtimisen sijaan katse tulisi suunnata kohti huomista. Hallitusammattilaiset käyttävät omaa esimerkkiään hyvien käytäntöjen edistämisessä ja huomauttavat hallitusta mahdollisista puutteista.

Selkeät kasvuvisiot ja tulevaisuuden suunnitelmat

Hallitusammattilaiset ry:n tekemä työ ei ole julkisuudessa kovinkaan laajaa, mutta esiripun takana tapahtuu paljon. Hyvien hallituskäytäntöjen edistämisen lisäksi DIF ennustaa ja varautuu tulevaisuuden haasteisiin ja on askeleen edellä useaa yritysjohtoa. 

Digitalisaatio on jo heilauttanut monen yrityksen toimintastrategiat uusiksi ja muutoksia on ollut havaittavissa myös monissa logistiikkaketjuissa. Tekniikkaa mahdollistaa eri toimialojen rajojen hämärtämisen ja hallitusammattilaiset auttavat organisaatioita näkemään, miten ne voivat hyötyä uusista mahdollisuuksista. Globalisaatio on väistymässä paikallismarkkinoiden tieltä ja Covid-19 pandemia on rukannut monen yrityksen hallintosuunnitelman täysin päälaelleen. 

Myös poliittiset tapahtumat, kuten vaalit, mellakat ja tietenkin Brexit, vaikuttavat suorasti tai epäsuorasti monen suomalaisen yrityksen toimintaan. Omat haasteensa tuo mukanaan työn määritteen muutos. Tekoälyn käyttö yleistyy ja työntekeminen on entistä projektimaisempaa. 

Hallitusammattilaiset osaavat antaa kokonaiskuvaan sopivia neuvoja ja seuraavat erikoisalaansa liittyviä uutisia tarkasti. Moni Directors’ Institute of Finland -järjestöön kuuluva hallitusammattilainen pitää blogia tai on muuten aktiivinen sosiaalisen median kanavilla alaansa koskevista kuumista trendeistä. Hallituskokouksien pöytäkirjat ja yrityksiä koskevat raportit he pitävät tietenkin visusti salassa.

Hallitusammattilaiset yritysten johdossa – miksi johdon kokouksissa on ulkopuolisia?

Kun puhutaan hallitusammattilaisista, tarkoitetaan henkilöitä, jotka tuovat yhden tai useamman yrityksen tai järjestön hallitustyöhön ulkopuolista kokemusta ja näkemystä. Hallitusammattilaisten työnkuva rakentuu erilaisista konsultointitehtävistä ja kohdistuu nimenomaan ammattilaisen vahvimpaan osaamisalueeseen. 

Kokemusta hallitusammattilaisille on karttunut yritysjohtajana toimimisesta tai muulta johdon osa-alueelta, kuten kansainvälistymisestä, markkinoinnista tai taloushallinnasta. Vuonna 2021 erityisen kysytty osaamisalue on ollut kriisinhallintakyky. Aiemmin listan kärkeen nousi digitaalinen osaaminen, mutta nykyään digitaidot nähdään tavallisena osana liiketoimintaosaamista.

Hallitusammattilainen voi olla jo päivätyöstään eläköitynyt osaaja tai tehdä edelleen aktiivisesti päätyötään eri yritysten hallitusasioiden hoitamisen lomassa. Riippumatta siitä, onko työ koko- vai osa-aikaista, hallitusammattilaisen tehtävä on yritysten hallituksissa täydentää muiden jäsenten osaamista ja tuoda tieto-taitoa, jonka hankkimiseen menisi muuten useita työvuosia. 

Syitä yritysten ulkopuolelta tulevien hallitusammattilaisten käyttöön

Vaikka hallitusammattilainen voi itse tarjota yrityksille aikaansa ja osaamistaan, tavallisempaa on, että organisaatio kutsuu hallitusammattilaisen osallistumaan kokouksiinsa. Henkilö valitaan yhtiön hallituksen toiveiden mukaan meneillään olevan strategisen ja taloudellisen tilanteen huomioiden. Salassapitovelvollisuudet katsotaan tarpeeksi pitäviksi, jotta tarve ulkopuoliselle avulla voidaan tunnustaa ja paikalle hankkia hommaan pätevin henkilö. 

Yritysten hallintotehtävät kehittyvät, monipuolistuvat ja erikoistuvat, ja muuttuvat jatkuvasti entistä vaativimmiksi. Hallitusten tuttavapiirin kutsuminen johtokuntiin ei enää riitä viemään yrityksiä kovassa kilpailussa, vaan katse on käännetty alansa asiantuntijoihin. Asiantuntijoiden, joiden tehtävä on tukea yrityksen kasvusuunnitelmia, mutta oltava myös valmis tunnistamaan ja jakamaan hallituksen kanssa projektiin liittyvät riskit. Hallitusammattilaiset ovat eräänlaisia totuudentorvia, joilla on valtaa vaikuttaa mielipiteisiin, muttei tehdä itse päätöksiä.

Apua kaivataan kipeästi liikeyritysten ja eri alojen järjestöjen lisäksi taloyhtiöiden hallituksiin. Talkoovoimat ehtyvät ja on kaikkien edun mukaista, että kokouksiin osallistuu voimassaolevan lainsäädännön tuntevia, aktiivisia ammattilaisia. Kiinteistöyhtiöiden tapauksessa mukaan voidaan kutsua kiinteistön korjaukseen perehtyneitä neuvonantajia tai rakennusten ylläpitoon vaikuttavia hankintoja valvovia henkilöitä. 

Millaiset yritykset käyttävät hallitusammattilaisia?

Hallitusammattilainen voi työskennellä missä tahansa yrityksessä tai organisaatiossa, ja joskus haku suunnataan Suomen rajojen sisäpuolelta kansainvälisille markkinoille. Suorahakujen lisäksi asiantuntijat voivat löytyä yritysten omien verkostojen kautta. 

Hallitusammattilaisen rooli vaihtelee suuresti sen mukaan, minkälainen yritys on kyseessä:

 • Startupit: Rahoitus- ja resurssivajeet ovat yleisiä ja toiminta keskittyy operatiiviseen puoleen. Hallitusammattilaiset auttavat toiminnan vakiinnuttamisessa ja budjetista huolehtimisessa. 
 • Perheyhtiöt: Perheyhtiöissä tapahtuu sukupolven vaihdos tavallisesti 25–30 vuodessa. Perinteet ja yrityksen omistajien arvot ovat vahvasti mukana strategian suunnittelussa, ja toimintatapoja usein päivitettävä nykyaikaan. Hallitusammattilaiset tukevat perheyrittäjiä siirtymävaiheissa, talousasioissa, digitalisaatiossa ja markkinoinnissa. Heidän näkemystään voi myös hyödyntää ennusteiden tekemisessä ja rakentaa sitä kautta pitkän tähtäimen toimintasuunnitelmaa. 
 • Pääomasijoittajien hallitsemat yhtiöt: Tämä yhtiömalli on usein kansainvälistymässä nopeasti, kun hallitusammattilaisia pyydetään apuun. Tehtävät ja tavoitteet kohdistuvat fuusioihin, yrityskauppoihin ja liiketoiminnan kasvun maksimoimiseen. Riskit ovat suuria ja painopiste yrityksen arvon kasvattamisessa. 
 • Pörssiyhtiöt: Pörssiyhtiöissä hallitusammattilaiset toimivat johdon tukema raportoinnissa ja yrityksen strategian hiomisesta. Henkilöstöhallintaan ja päivittäisiin operaatioihin liittyvät asiat ovat kaukana ja huomion keskipisteenä ovat suuret linjat. Pörssiyhtiöt ovat myös niitä organisaatioita, jotka tarvitsevat tehokkaita kriisinhallintataitoja kipeimmin. Mitä tunnetumpi yritys on, sitä valmistuneempi sen tulee olla tilanteeseen kuin tilanteeseen – oli kyseessä sitten maailmanlaajuinen palvelukatko tai yrityksen keulahahmojen töppäilyt.

Hallitusammattilaisten työ ei kuitenkaan vastaa hyvän samarialaisen toimenkuvaa, vaikka tavoitteena onkin tehdä kaikki mahdollinen yritysjohdon auttamiseksi. Hallitusammattilaiset saavat tulosta yritysten kokouspalkkioista ja päivät voivat venyä pitkiksi. Hallitusammattilaisilta edellytetään kurinalaisuutta ja laadukasta työtä, ja työstä maksetaan rahallinen, tuloverotukseen menevä korvaus. 

Minkä tahansa hallituksen kokoonpano kaipaa säännöllistä päivittämistä

Hallitusammattilaisen työ on usein kausiluonteista ja projektikohtaista, vaikka hallituskokoonpano olisikin hyvä tarkistaa vuosittain. Erityisen tärkeäksi hallitusammattilaisten rooli nousee, kun organisaatiossa on meneillään isompi rakenne- tai strategiamuutos. 

Jotta hallitusammattilainen voi onnistua työssään mahdollisimman hyvin, kannatta asiantuntija perehdyttää perusteellisesti neuvottavan organisaation liiketoimintaan, prosesseihin, talouteen ja henkilökuntaan. Rakentava ja luottava ilmapiiri tekee yhteistyöstä antoisaa ja helpottaa asetettujen tavoitteiden saavuttamista.