FINDIX 2020: Suomalaisyritysten monimuotoisuudessa yhä parannettavaa

Suomalaisten pörssiyhtiöiden monimuotoisuutta tarkastelleen FINDIX 2020 -selvityksen ­mukaan yritysten johtoryhmissä monimuotoisuutta on vähän. Suurten yhtiöiden hallituksista diversiteettiä jo löytyy. Yhteistyössä Board Professionals BPF Finlandin kanssa tulokset julkistettiin keskiviikkona 29.1.2020 Pörssitalolla.

Julkistustilaisuuden aluksi tutkijat Susanna Saikkonen ja Suvi Halttula esittelivät tutkimuksen tuloksia, jossa selvityksen kohteena ovat olleet kaikki Nasdaq Helsingin päälistan yritykset. Parhaiten omissa suuruusluokissaan pisteitä saivat Finnair, Rovio ja Biohit.

Toimialoittain tarkasteltuna eniten monimuotoisuutta löytyy energia-alalla sekä kemia- ja muovi –alojen hallituksista ja johtoryhmistä. Toimialat, joilla on eniten pelkästään miehistä koostuvia johtoryhmiä, ovat elektroniikka, tietotekniikka, ja rakentaminen.

Monimuotoisuus ymmärretään vihdoin liiketoiminnalle tärkeänä

Tutkijoiden mukaan monimuotoisuus on ollut viime aikoina laajasti esillä mediassa. Etenkin naisjohtajuus on puhuttanut ja lisäksi sekä ikäsyrjintä että ulkomaalaistaustaisten heikot työllistymismahdollisuudet ovat saaneet huomiota tutkimusten kautta.

”Pärjätäkseen globaalissa kilpailussa, suomalaiset yritykset tarvitsevat yhä enemmän erilaisia koulutus- ja ammattitaustoja, kulttuurien tuntemusta, kielitaitoa sekä kaiken ikäisten ja eri sukupuolten sekä erilaisten vähemmistöjen näkemystä”, Saikkonen totesi.

“Kansainvälisissä tutkimuksissa on saatu näyttöjä siitä, että monimuotoisuudesta on liiketoiminnallista hyötyä mm. lisääntyneen innovaatiokyvyn ja tuottavuuden kautta. Toisaalta monimuotoisuuden ja inkluusion on koettu parantavan työnantajamielikuvaa ja auttavan parhaiden osaajien rekrytoinnissa.”

Monimuotoisuus muutakin kuin sukupuolikysymys

Nyt tehdyssä uudessa FINDIX 2020 -tutkimusotoksessa naisten osuuden painotus tuotiin voimakkaammin esille. Lisäksi yhtiöt luokiteltiin suuruusluokkien mukaan (large, mid ja small cap).

“Findix-tutkimus tukee missiotamme monimuotoisuuden edistämiseksi tehden hallitusten ja johtoryhmien nykytilaa näkyväksi ja edistäen keskustelua,” sanoi BPF:n hallituksen jäsen ja European Women of Boards -järjestön puheenjohtaja Päivi Jokinen.

”On tärkeää  muistaa, että monimuotoisuus ulottuu sukupuolikysymyksestä myös muihin tasa-arvon ja inkluusion toteutumiseen liittyviin kysymyksiin.”

EWoB:in puheenjohtaja Päivi Jokinen kertoi EWoB:in toiminnan keskittyvän erityisesti tasa-arvoisen päätöksenteon toteutumiseen yritysten johdossa. Kyse ei ole vain lukumääristä vähemmistöjä, vaan myös tasavertaisuudesta yritystä koskevien tärkeiden päätösten tekemisessä.

FINDIX 2020 -indeksi

Vuosittain julkaistava FINDIX-indeksi tarjoaa monimuotoisuustietoa sidosryhmille.

Monimuotoisuusselvityksessä ovat mukana kaikki Nasdaq Helsingin päälistan yritykset sekä 9 ei-listattua valtio-omisteista yhtiötä. Näistä vertailtiin yrityksiä, joiden johtoryhmän tai hallituksen koko on vähintään 4 henkilöä, ja joista löytyi riittävästi tietoa julkisista lähteistä.

Yritysten tiedot kerättiin 1.10.2019 — 2.12.2019 välisenä aikana. Tiedot perustuvat julkisiin lähteisiin, kuten yritysten verkkosivuihin ja vuosikertomuksiin. Lista selvityksessä mukana olevista 112 yrityksestä löytyy FINDIX 2020 -raportista.

FINDIX 2020 -raportista löytyvät selvityksen metodologian esittelyn lisäksi päähuomiot tuloksista yleisellä ja muuttujakohtaisella tasolla, sekä parhaat pisteet saaneiden yritysten nimet ja toimialakohtaiset tulokset. Selvityksen lisätiedot löytyvät sivulta www.findix.fi.

Mitä on monimuotoisuus?

– Organisaation henkilöstön, asiakaskunnan ja muiden sidosryhmien moninaisuus ja moniarvoisuus.

– Monimuotoisuuden määritteitä ovat ikä, sukupuoli, vammaisuus, terveydentila, etninen alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus ja seksuaalinen suuntautuminen.

– Monimuotoisuuden määritteet ovat myös lakien määrittelemiä syrjintäperusteita, joiden vuoksi ihmisiä ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan työntekijänä tai asiakkaana.

– Työyhteisössä monimuotoisuuden ulottuvuuksia ovat myös työntekijöiden toisistaan poikkeava koulutus, kokemus, taidot, työnteon tapa, persoonallisuus ja arvot.

– Kansainvälisten tutkimusten mukaan monimuotoisuudesta on liiketoiminnallista hyötyä muun muassa lisääntyneen innovaatiokyvyn ja tuottavuuden kautta. Diversiteetti myös parantaa työnantajamielikuvaa ja on hyödyksi parhaiden osaajien rekrytoinnissa.

Teksti: Berit Virtanen-Thewlis